แสงแก้ว พรรษกร, ก้าวเกรียงไกร กฤติมา, ตันวัฒนากูล ขวัญชนก, แสนเสมอ สรรพวุฒิ, เปล่งอารมณ์ อัญชิสา, and เกิดวงศ์บัณฑิต วรุณี. 2024. “ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 17 (1). Bangkok, Thailand:100-114. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996.