ฐิติภูมิเดชา หฤษฎ์, and ศักดิ์ดี จารุมา. 2021. “ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 14 (2). Bangkok, Thailand:65-74. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331.