หิรัญวิชญารัตน์ วรวลัญช์, คชเสนา ธราดล, ชัยสงคราม ธัญญาภรณ์, เตชะพูลผล ณัฐวดี, and รังสิยานนท์ สรสัณห์. 2020. “ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13 (1). Bangkok, Thailand:88-101. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666.