แก้วสุทธา ณัฐวุธ, เลิศเลอเกียรติ มาริสา, อุบลสะอาด เอื้อการย์, วิตตะ รมัณยา, and วันดี กนกวรรณ. 2020. “ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13 (1). Bangkok, Thailand:73-87. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665.