เหลืองเรืองรอง คงวุฒิ, เลิศถวิลจิร ชิษณุ, and เจียรพุฒิ ศิริจันทร์. 2020. “ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13 (1). Bangkok, Thailand:29-43. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662.