เจียรพุฒิ ศิริจันทร์, วงศ์สิริฉัตร ณัฐพัชร์, หาญคณิตวัฒนา ประกายกาญจน์, ชัชวาลวานิช สุชญา, บุญดีกุล กนกภัสสร, ฤทธิ์ฐิติ อภิรัตน์, ไพศาลกอบฤทธิ์ วิบุลย์, and อินทจักร ปพิชญา. 2019. “ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 12 (2). Bangkok, Thailand:38-51. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12073.