อารีวิจิตร ขวัญหทัย, ธเนศวร นิรดา, ลัคนากุล จิตติมา, and รังสิยานนท์ สรสัณห์. 2019. “ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 12 (2). Bangkok, Thailand:22-37. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072.