แก้วมณี ป. จ.; ทองสงค์ น.; สุขอาจ ภ.; กิติศรีวราพันธุ์ ว. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 76–89, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894. Acesso em: 24 jul. 2024.