มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 4, n. 1, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530. Acesso em: 28 may. 2024.