จรรยาประเสริฐ ก.; ชุณหชีวาโฉลก เ. แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 25–34, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517. Acesso em: 28 may. 2024.