แสงแก้ว พ. .; ก้าวเกรียงไกร ก.; ตันวัฒนากูล ข. .; แสนเสมอ ส.; เปล่งอารมณ์ อ.; เกิดวงศ์บัณฑิต ว. . ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 17, n. 1, p. 100–114, 2024. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996. Acesso em: 23 jun. 2024.