ฐิติภูมิเดชา ห.; ศักดิ์ดี จ. ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 14, n. 2, p. 65–74, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331. Acesso em: 20 jun. 2024.