แก้วสุทธา ณ.; เลิศเลอเกียรติ ม.; อุบลสะอาด เ.; วิตตะ ร.; วันดี ก. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 73–87, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665. Acesso em: 12 jun. 2024.