เหลืองเรืองรอง ค.; เลิศถวิลจิร ช.; เจียรพุฒิ ศ. ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 29–43, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662. Acesso em: 28 may. 2024.