แก้วมณี ป. จ., ทองสงค์ น., สุขอาจ ภ., & กิติศรีวราพันธุ์ ว. (2014). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 7(2), 76–89. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894