มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. (2014). กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530