แสงแก้ว พ. ., ก้าวเกรียงไกร ก., ตันวัฒนากูล ข. ., แสนเสมอ ส., เปล่งอารมณ์ อ., & เกิดวงศ์บัณฑิต ว. . (2024). ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 17(1), 100–114. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996