ฐิติภูมิเดชา ห., & ศักดิ์ดี จ. (2021). ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 14(2), 65–74. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331