แก้วสุทธา ณ., เลิศเลอเกียรติ ม., อุบลสะอาด เ., วิตตะ ร., & วันดี ก. (2020). ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 13(1), 73–87. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665