เหลืองเรืองรอง ค., เลิศถวิลจิร ช., & เจียรพุฒิ ศ. (2020). ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 13(1), 29–43. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662