(1)
แก้วมณี ป. จ.; ทองสงค์ น.; สุขอาจ ภ.; กิติศรีวราพันธุ์ ว. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. SWU Dent J. 2014, 7, 76-89.