(1)
เสมา จ.; ฉันทนสุขศิลป์ อ.; เหล่าศรีสิน ณ. ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์. SWU Dent J. 2014, 4, 20-27.