(1)
จรรยาประเสริฐ ก.; ชุณหชีวาโฉลก เ. แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. SWU Dent J. 2014, 3, 25-34.