(1)
แสงแก้ว พ. .; ก้าวเกรียงไกร ก.; ตันวัฒนากูล ข. .; แสนเสมอ ส.; เปล่งอารมณ์ อ.; เกิดวงศ์บัณฑิต ว. . ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm. SWU Dent J. 2024, 17, 100-114.