(1)
ฐิติภูมิเดชา ห.; ศักดิ์ดี จ. ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. SWU Dent J. 2021, 14, 65-74.