(1)
หิรัญวิชญารัตน์ ว.; คชเสนา ธ.; ชัยสงคราม ธ.; เตชะพูลผล ณ.; รังสิยานนท์ ส. ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี. SWU Dent J. 2020, 13, 88-101.