(1)
แก้วสุทธา ณ.; เลิศเลอเกียรติ ม.; อุบลสะอาด เ.; วิตตะ ร.; วันดี ก. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. SWU Dent J. 2020, 13, 73-87.