(1)
เหลืองเรืองรอง ค.; เลิศถวิลจิร ช.; เจียรพุฒิ ศ. ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด. SWU Dent J. 2020, 13, 29-43.