(1)
เจียรพุฒิ ศ.; วงศ์สิริฉัตร ณ.; หาญคณิตวัฒนา ป.; ชัชวาลวานิช ส.; บุญดีกุล ก.; ฤทธิ์ฐิติ อ.; ไพศาลกอบฤทธิ์ ว.; อินทจักร ป. ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง. SWU Dent J. 2019, 12, 38-51.