(1)
อารีวิจิตร ข.; ธเนศวร น.; ลัคนากุล จ.; รังสิยานนท์ ส. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. SWU Dent J. 2019, 12, 22-37.