[1]
แก้วมณี ป.จ., ทองสงค์ น., สุขอาจ ภ. and กิติศรีวราพันธุ์ ว. 2014. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 7, 2 (Dec. 2014), 76–89.