[1]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. 2014. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 4, 1 (Sep. 2014).