[1]
แสงแก้ว พ. , ก้าวเกรียงไกร ก., ตันวัฒนากูล ข. , แสนเสมอ ส., เปล่งอารมณ์ อ. and เกิดวงศ์บัณฑิต ว. 2024. ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 17, 1 (Feb. 2024), 100–114.