[1]
แก้วสุทธา ณ., เลิศเลอเกียรติ ม., อุบลสะอาด เ., วิตตะ ร. and วันดี ก. 2020. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 13, 1 (Jun. 2020), 73–87.