[1]
เหลืองเรืองรอง ค., เลิศถวิลจิร ช. and เจียรพุฒิ ศ. 2020. ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 13, 1 (Jun. 2020), 29–43.