การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของตัวนำยวดยิ่ง Y-Ba-CuO

Authors

  • ฐิติพงศ์ เครือหงส์
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
  • สมศักดิ์ มณีรัตนกูล
  • ธัญนพ นิลกำจร
  • เสริมสุข รัดเร่ง
  • กุสุมา เนียมหุ่น
  • มนภัทร ศิริวัฒพงศ์
  • อุษณีย์ อัยรา

Keywords:

ตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง, อุณหภูมิวิกฤต, สนามแม่เหล็กวิกฤต

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ตัวนำยวดยิ่ง Y-Ba-CuO ด้วยวิธี Solid state reaction และศึกษาสมบัติของสภาพนำยวดยิ่งของสารตัวอย่างที่เตรียมได้ คณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย เพื่อทำการวัดอุณหภูมิวิกฤตและสนามแม่เหล็กวิกฤต ส่วนสมบัติอื่นๆวัดด้วย XRD, SEM, EDS, TEM ผลการทดลองพบว่าตัวนำยวดยิ่งที่เตรียมได้มีสูตรเคมีเป็น YBa2Cu3O6.96 มีอุณหภูมิวิกฤต 92 เคลวิน สนามแม่เหล็กวิกฤต 0.03 mT โครงสร้างแบบ Orthorombic เป็นผลึกเดี่ยวขนาด 0.5 ไมโครเมตร และมีขนาดของเกรน ประมาณ 10 ไมโครเมตร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads