กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • มัณฑนา ศรีสุจันทร์
  • รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
  • เสริมศรี ไทยแท้
  • กาญจนา พานิชเจริญ

Keywords:

Mathematics instructional activities, Inductive reasoning ability

Abstract

บทคัดย่อ ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการให้เหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยมีนักเรียน 4 คนเป็นนักเรียนเป้าหมายจากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการให้เหตุผลแบบอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมในการให้เหตุผลแบบอุปนัย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจปัญหา ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกรณี เขียนข้อความคาดการณ์ และสรุปคำตอบของปัญหา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่มีความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการให้เหตุผลแบบอุปนัย นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในด้านการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่นำไปสู่การสร้างข้อความคาดการณ์ เขียนข้อความคาดการณ์และแสดงการตรวจสอบข้อความคาดการณ์ได้ถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน - - -  Mathematics Instructional Activities Enhancing Ability in Inductive Reasoning for Mathayomsuksa IV Students ABSTRACT The purposes of this research were 1) to construct instructional activities to enhance the inductive reasoning abilities of mathayomsuksa four students and then 2) to study the students’ ability and their performance in inductive reasoning by using the instructional activities. The sample was thirty mathayomsuksa IV students in the second semester of the 2016 academic year. Then, four of them were chosen as purposive samples for studying the performance in inductive reasoning. The research instruments consist of: 1) mathematics instructional activities enhancing ability in inductive reasoning, 2) the inductive reasoning ability tests, and 3) the observation forms of performance in inductive reasoning. In each instructional activity, the students have to understand the problems, figure out the relative pattern of each case study, and then construct a conjecture, finally conclude the solution of each mathematics problem. The results of the study were as follows: 1) based on their scores on the test and the activities, sixty percent of total students have higher than sixty percent of scores at .01 level of significance and 2) when the students had experiences in the activities, they could develop their abilities to identify a relative pattern leading to construction of a conjecture and then correctly write the conjecture as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-06-29