ปริมาณแอนโธไซยานินและปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของมังคุดและน้ำมังคุด

Authors

  • อรุษา เชาวนลิขิต
  • อรัญญา มิ่งเมือง

Keywords:

มังคุด, น้ำมังคุด, ปริมาณแอนโธไซยานิน, ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

Abstract

มังคุดประกอบด้วยเปลือกแข็งประมาณร้อยละ 17 เปลือกอ่อนร้อยละ 48 เนื้อร้อยละ 30 ขั้วร้อยละ 4 จากการแยกส่วนประกอบจะเกิดการสูญเสียประมาณร้อยละ 1 และเมื่อนำองค์ประกอบต่างๆของมังคุดมาวิเคราะห์ปริมาณสารที่ทรงคุณค่า พบว่าเปลือกอ่อนมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุด (3404 mg GAE/100 g) รองลงมา คือเปลือกแข็ง (2930.49 mg GAE/100 g) และเนื้อ (133.29 mg GAE/100 g) ตามลำดับ และเปลือกแข็งมีปริมาณแอนโธไซยานินมากที่สุด (179.49 mg Cyn-3-Glu/100 g) รองลงมา คือเปลือกอ่อน (19.71 mg Cyn-3-Glu/100 g) แต่ไม่พบแอนโธไซยานินในเนื้อมังคุด นอกจากนี้ยังพบว่าเปลือกอ่อนมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาคือเปลือกแข็ง และเนื้อ ตามลำดับ เมื่อนำเนื้อมังคุดไปผลิตน้ำมังคุด และวิเคราะห์สารทรงคุณค่าในน้ำมังคุดพบว่า มีปริมาณสารฟีนอลิก 35.56 mg GAE/100 mL และแอนโธไซยานิน 0.018 mg/100 mL

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads