การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบำบัดสีย้อมผ้า

Authors

  • สุมาลี เหลืองสกุล
  • ธนวรรณ โสมดี

Keywords:

สีย้อม, จุลินทรีย์, การบำบัดสี

Abstract

จากการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมและโรงฆ่าสุกรมาใช้ในการบำบัดสีย้อมผ้า 3 ชนิด ได้แก่ สีดำ สีแดง และสีน้ำเงิน พบว่าจุลินทรีย์ที่อาศัยในน้ำทิ้งทั้ง 2 แหล่ง สามารถลดความเข้มของสีทั้ง 3 ชนิดได้ตั้งแต่วันแรกของการทดลอง โดยจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสามารถบำบัดสีน้ำเงินและสีดำได้ดีที่สุด ส่วนสีแดงลดลงได้เล็กน้อย ส่วนจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งโรงฆ่าสุกรลดสีแดงได้ดีกว่า ผลจากการแยกเชื้อบริสุทธิ์พบว่ามีจุลินทรีย์หลายชนิดในน้ำทิ้ง โดยพบว่าเชื้อที่สามารถบำบัดสีย้อมทั้ง 3 ชนิดได้ดีที่สุด คือเชื้อรหัส A (Streptomyces sp.) รองลงมาคือเชื้อรหัส B4, F2 และ F3 (Bacillus spp.) สามารถบำบัดสีแดงกับสีดำได้ เมื่อทำการเปรียบเทียบกับเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ คือ Bacillus sp. Had 6 และ Bacillus sp. T5 พบว่าชนิดแรกสามารถเจริญและบำบัดสีแดงได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถบำบัดสีน้ำเงินและสีดำได้ ส่วนชนิดหลังไม่สามารถบำบัดสีย้อมทั้ง 3 ชนิดได้ นอกจากนี้ยังพบว่าจุลินทรีย์ผสมจากเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้สามารถบำบัดสีย้อมได้ดีกว่าการใช้เชื้อเพียงชนิดเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads