การศึกษาลักษณะวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจากวัสดุผสมของดินขาวเผากับเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Characterization of Geopolymer Materials Based on Metakaolin Incorporating with Palm Ash and Solid Waste of Hydrogen Peroxide P

Authors

  • พรพิมล ประยงค์พันธ์
  • อาพากร พรมเพชร
  • ธนันท์ ชุบอุปการ
  • ชัยศรี สุขสาโรจน์

Keywords:

จีโอโพลิเมอร์, ดินขาวเผา, เถ้าปาล์ม, กากของเสีย, อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี, geopolymer, metakaolin, palm ash, solid waste, infrared spectroscopy

Abstract

บทคัดย่อ   งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจากการผสมดินขาวเผาร่วมกับเถ้าใยปาล์มและกากของเสียจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารละลายเบส NaOH/NaSiO4 โดยพบว่าวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดังกล่าวมีความแข็งแรงในการรับแรงอัดได้ดี และความแข็งแรงของวัสดุจะลดลง 22-6 % ขึ้นอยู่กับปริมาณของเถ้าใยปาล์มและกากของเสียที่ทดแทนดินขาวเผาในตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ได้มีการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์โดยเทคนิค SEM และจากการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่ปรากฏในวัสดุดังกล่าวโดยเทคนิค FTIR ยังช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันได้เป็นอย่างดี     ABSTRACT   Palm ash and solid wastes of hydrogen peroxide process have been used to synthesize geopolymer from the combination with meakaolin and NaOH/NaSiO4 base activator. The study confirmed the good strength material produced here. The compressive strength could be decreased by 22-6% depending on the amount of metakaolin replaced. The morphology of geopolymer products have been characterized by scanning scanning electron microscopy (SEM). Fourier transform infrared spectroscopy confirmed that the geopolymer structures created under ambient temperature.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads