ตัวตรวจจับไอออนโดย N,N-(m-xylylene)-bis-[N-(p-nitrophenyl)]dithiourea

Authors

  • แพน ทองเรือง
  • อัจฉราวดี แผนสนิท
  • วรรณนภา ย้วนบุญหลิม
  • สมพร ติยะศรี

Keywords:

ตัวตรวจจับไอออนลบ, พันธะไฮโดรเจน

Abstract

การสังเคราะห์ chromogenic anion sensor เพื่อตรวจจับไอออนลบโดยการเปลี่ยนสีทำได้อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน การสังเคราะห์ thiourea-based receptor 1 ทำได้โดยการทำปฏิกิริยา coupling ระหว่าง m-xylylenediamine และ p-nitrophenylisothiocyanate ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์ที่สูง การวิจัยนี้ได้ทำการพิสูจน์โครงสร้างของสารโดยใช้เทคนิค 1H-NMR และ Mass spectroscopy และการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ ศึกษาการจับไอออนลบของ 1 โดยใช้เทคนิค 1H-NMR titration และ UV-Vis Spectroscopy ผลที่ได้พบว่าค่าคงที่การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ 1 กับ H2PO4- มีค่าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไอออนลบตัวอื่นๆ (H2PO4->>Cl->>>Br-, I-, NO3- และ HSO4-) ความจำเพาะเจาะจงในการเลือกจับไอออนลบ สามารถอธิบายได้ในด้านรูปร่างสารประกอบเชิงซ้อนและความเป็นเบสของไอออนลบ Job's plot แสดงอัตราส่วนในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ 1 กับไอออนลบเป็น 1:1 โดยการเกิดพันธะไฮโดรเจน การเปลี่ยนสีจากสีเหลืองใสเป็นสีส้มเมื่อมีการเติมไอออนลบฟลูออไรด์ในสารละลายของ 1 ใน DMSO ซึ่งสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าสำหรับไอออนลบฟลูออไรด์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads