Return to Article Details ปรากฎการณ์จลนศาสตร์เชิงอิเล็กตรอนและ การจัดการการไหลภายในท่อระดับไมโครเมตร Download Download PDF