การสำรวจผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศไทย

Authors

  • มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
  • เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
  • ชาลี วรกุลพิพัฒน์

Keywords:

การประมวลผลแบบคลาวด์, บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์, ผู้ให้บริการในประเทศ, Cloud computing, Infrastructure-as-a-Service, Domestic providers

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการให้บริการ ปัญหา และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้ให้บริการในประเทศ ประโยชน์ที่สำคัญของการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในสถานะความพร้อม ปัญหาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมั่นในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้ให้บริการในประเทศ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถถูกนำไปใช้โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ให้บริการ การสำรวจดำเนินโดยการใช้วิธีการทางสถิติการสุ่มตัวอย่างแบบผสมระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นกับวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายกลุ่มธุรกิจ และใช้แบบสำรวจข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ นอกจากนี้คณะทำงานยังได้ศึกษางานวิจัยและงานทางวิชาการเพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินการสำรวจ ผลการสำรวจพบว่าผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศจากตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดให้บริการมา 2-3 ปี มีวิสัยสามารถในการให้บริการที่จำกัด ปัญหาสำคัญของผู้ให้บริการคือการขาดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการและความคุ้มค่าของบริการ สิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการต้องการคือการพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และการสร้างความเข้าใจต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้บริโภค - - - The Survey of Cloud Infrastructure-as-a-Service Providers in Thailand ABSTRACT The objective of this study is to study the status of servicing, issues and needs related to Infrastructure-as-a-Service (IaaS) of providers in Thailand. The important advantage of such study is to help consumers understand the status and issues, as well as be confident in the IaaS providing of providers in the country. Furthermore, the study results could be used by related organizations to foster cloud IaaS in the country according to the problems and needs of the providers. A survey has been conducted by using the statistical methodology of mixed sampling between stratified random sampling method and purposive sampling method based on governmental and private sectors including various types of business, and a set of questionnaires targeting providers as a tool to collect data for analysis. In addition, we have also studied existing research and scholarly works to have a clarified survey procedure. Based on the survey results, we have found that most of sample IaaS providers in Thailand have just started their services for a few years with limited resource capacity. The major problems they encountered are consumers’ unconfidence in the security of the providers and services’ cost effectiveness. The priority demands of providers include legal development to foster IaaS and the development of consumers’ understanding in the security of services.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads