Return to Article Details ฤทธิ์และกลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานตลอดจนอนุพันธ์ และคอมพอสิตของไคโตซาน Download Download PDF