กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors

  • รัตนา เครือวัลย์
  • รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
  • สุกัญญา หะยีสาและ
  • ญานิน กองทิพย์

Keywords:

กิจกรรมการเรียนการสอน, การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ, instructional activities, mathematics problem solving, applications of trigonometric function

Abstract

บทคัดย่อ   ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียน 32 คน  แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังการทดลอง (one-group posttest only design)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 100 นาที  และ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ ใช้เวลา 100 นาที  โดยคุณภาพเครื่องมือมีค่าดัชนีสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบทวินาม  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .01 - - - Instructional Activities to Enhance the Problem-Solving Abilities in Terms of the Applications of Trigonometric Functions for High School Students ABSTRACT   The purpose of this research was to study  students’ mathematical problem-solving abilities in applications of trigonometric functions.  The participants were thirty-two Bangkok high school students in the 2nd semester of the 2016 school year.  A one – group posttest – only design was employed in the study.  The  research  instruments  included  (1)  the six instructional activities with 100 minutes each to  enhance  problem-solving abilities in applications of trigonometric functions for high school students,  and  (2)  the posttest on problem solving which consisted of 2 essay items spending 100 minutes. The quality of the instruments had the index of consistency at 0.5.  The statistics used in the study were mean, standard deviation, percentage and binomial test.  The findings  revealed  that  more  than  60%  of  students  participating  in  the  study  had   mathematical problem – solving  abilities, which is obtained more than 60% of the total score at a statistically significant level of 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads