การประยุกต์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติสำหรับการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มในอ่าวไทย

Authors

  • จตุภัทร เมฆพายัพ
  • กิดาการ สายธนู

Keywords:

สัตว์น้ำเค็ม, อ่าวไทย, แผนภูมิควบคุม, CUSUM, Marine Fishery, Gulf of Thailand, CUSUM control chart

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แต่ยังเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็ม ด้วยแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมหรือแผนภูมิควบคุม CUSUM ในบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบว่าสัตว์น้ำเค็มที่ถูกจับเป็นปริมาณมากที่สุดในอ่าวไทย คือสัตว์น้ำเค็มประเภทปลา ส่วนสัตว์น้ำเค็มประเภทสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ประเภทเซฟาโลพอด และประเภทอื่น ๆ ถูกจับได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อกำหนดให้ช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2551 เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการอยู่ในการควบคุมแล้ว จะพบว่าค่าเบี่ยงเบนที่เป็นค่าลบ ณ จุดเวลาที่  หรือค่าสถิติ  ของแผนภูมิควบคุม CUSUM มีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเริ่มออกนอกการควบคุมในปี พ.ศ. 2552 ดังนั้นแผนภูมิควบคุม CUSUM จึงสามารถตรวจสอบได้ว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มในอ่าวไทยมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - - - Application of Statistical Process Control for Detecting of the Change of Catch of Marine Fishery in Gulf of Thailand ABSTRACT This study purposed not only to learn about the characteristics and patterns of catch of marine fishery with descriptive statistics but also to monitor the change of catch of marine fishery with Cumulative Sum or CUSUM control chart in Gulf of Thailand since 2001 to 2013. The results of study indicated that fish was caught in the highest while crustacean, cephalopod and others were caught in the approximate amount. Given during 2001 to 2008 be the in-control process, the negative deviation at time i or the statistic  of CUSUM control chart was decreasing since 2008 as well the process state initiated out-of-control since 2009. Thus, the CUSUM control chart was capable to detect the reduction of catch of marine fishery since 2008. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads