การสร้างแบบจำลองรถไฟฟ้า Maglev

Authors

  • ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • ธัญนพ นิลกำจร
  • เสริมสุข รัดเร่ง
  • ณัฐพงศ์ แถมยิ้ม
  • ปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง
  • ศุภวัฒน์ ด้วงรอด
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

Keywords:

ตัวนำยวดยิ่ง แรงลอยตัว รถไฟฟ้า Maglev

Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความรู้ด้านตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง และการประยุกต์ตัวนำยวดยิ่ง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองรถไฟฟ้า Maglev โดยผู้วิจัยได้นำแม่เหล็กชนิด Neodymium-Iron-Boron มาเรียงสลับขั้วแบบ S-N-S เพื่อใช้ในการนำมาสร้างเป็นราง และในงานวิจัยนี้ได้สร้างราง 2 แบบ คือ รางแบบแนวตรง และรางแบบครบวง ซึ่งมีแรงลอยตัวมากที่สุดประมาณ 0.1 นิวตัน และความเข้มของสนามแม่เหล็ก มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเหมาะสมกับการทำราง หลังจากนั้นได้พบว่าตัวนำยวดยิ่ง สามารถลอยเหนือรางได้สูงประมาณ 2 มิลลิเมตร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04