อิทธิพลของสเตียริกแอซิดต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์ซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียม

Authors

  • อ้อมตะวัน แสงจักรวาฬ Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • ธนภรณ์ โตโสภณ Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

เซรามิกส์ AZO เซรามิกส์นำไฟฟ้า การเผาผนึก รูพรุนเปิด

Abstract

ได้ศึกษาผลของสเตียริกแอซิด (SA) ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์ซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียม (AZO) โดยตัวอย่างมีส่วนประกอบเป็น (100-x) AZO + x SA โดยที่ x มีค่าตั้งแต่ 0, 1, 5, 10 และ 25 wt% ตามลำดับ ส่วนผสมต่างๆถูกนำมาเตรียมเป็นเซรามิกส์ด้วยวิธีการผสมออกไซด์แบบดั้งเดิมและเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1,000, 1,100 และ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ตรวจสอบลักษณะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของทุกตัวอย่างพบว่าเมื่ออุณหภูมิเผาผนึกเพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่เจือด้วย SA ในปริมาณเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 wt% ให้ลักษณะการนำไฟฟ้าที่ดี ขณะที่การนำไฟฟ้าของตัวอย่างที่มีปริมาณการเจือมากกว่า 10 wt% กลับลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04