Return to Article Details การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์ : กรณีศึกษาของระบบ ATutor Download Download PDF