ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี Chemical Protective Clothing for Industrial Workers

Authors

  • พรรณภัทร พรหมเพ็ญ
  • จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์

Keywords:

สิ่งทอเทคนิค ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี ความสบายในการสวมใส่เสื้อผ้า Technical textile, chemical protective clothing, thermal comfort

Abstract

บทคัดย่อ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่จำเป็นต้องมีการใช้ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีเพื่อป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายของสารเคมีประเภทต่างๆ ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีจึงมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตามประเภทของสารเคมีอันตรายที่ผู้สวมใส่ต้องเผชิญในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้นวัสดุและวิธีการที่ใช้ในการผลิตชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีจึงมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีทุกประเภทจำเป็นต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้สามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้ นอกจากนั้นประเด็นเรื่องความสบายในการสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการผลิตชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถปฏิบัติงานได้นานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   ABSTRACT Chemical protective clothing is normally used by the industrial workers to protect themselves from the hazardous chemicals. There are many types of material using to produce chemical protective clothing in order to response to the hazardous environment in the workplace area. The production of chemical protective clothing also uses the different types of materials and methods with the aim of passing the international standard requirement. Consequently, the workers are confident that the chemical protective clothing can be protected them from hazardous chemicals during working time. Moreover, the thermal comfort property of the chemical protective clothing is considered in order to let the workers working for the longer period of time

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads